Kalendarium

CHRONOLOGIA

 

1517

Bona Sforza per procura poślubiona Zygmuntowi Staremu w Neapolu

1518

przyjazd Bony Sforzy do Krakowa

1520

Seweryn Boner został burgrabią krakowskim

1527

ślub Magdaleny Boner z Jerzym Radziwiłłem

1533

przyjazd Jana Dantyszka do Krakowa z Hiszpanii

1534

Seweryn Boner, którego żoną była Zofia Bethmanówna, dziedziczka Balic,

obala testament swojego szwagra Jana Bethmana i przejmuje majątek

1538

zamordowano Bartolomea Berecciego

1539 

Erazm Czeczotka żeni się z Barbarą Krupkówną

1541

Piotr Gamrat zostaje biskupem krakowskim

1546

pierwsze kółko różnowiercze , w którym uczestniczą między innym Frycz Modrzewski i Jakub Uchański – późniejszy prymas Polski i interreks

1547

Czeczotka zostaje wybrany rajcą miejskim i burmistrzem

Jan Ocieski zostaje burgrabią krakowskim

Zygmunt August potajemnie poślubia  Barbarę  Radziwiłłównę

1548

umiera król Zygmunt Stary

Bona Sforza na zawsze opuszcza Kraków

umiera biskup Jan Dantyszek

1549

Stanisław Myszkowski zostaje wybrany wojskim krakowskim

umiera Seweryn Boner

król Zygmunt August sprowadza do Krakowa Barbarę Radziwiłłównę

1550

koronacja Barbary Radziwiłłówny

Gabriel Słoński buduje kamienicę przy ul. Kanoniczej – dom dziekana

1551

w maju umiera królowa

wywołanie ducha Barbary Radziwiłłówny na Wawelu

1552

Erazm Czeczotka otrzymuje tytuł szlachecki na sejmie piotrkowskim przyjęty do herbu Ocieskiego

Jan Ocieski, zaufany królowej Bony, zostaje wielkim kanclerzem koronnym

Czeczotka zostaje burgrabią krakowskim, stanowisko piastuje  do 1557 roku

1553

Sejm Wielki – jedyny  zwołany w Krakowie za panowania Zygmunta Augusta

król Zygmunt August wyjeżdża z Krakowa

ślub Zygmunta z Katarzyną Habsburżanką

1554

synod innowierców małopolskich w Słomnikach zorganizowany przez Stanisława Myszkowskiego

1556

królowa Bona Sforza wyjeżdża z Polski

1557

Jan Padniewski zostaje sekretarzem Zygmunta Augusta

Giovanni  Papaccoda otruł Bonę

Anna Jagiellonka wybrana w wolnej elekcji na króla Polski

1559

zakończono odbudowę Sukiennic

1561

Erazm Czeczotka kupuje kamienicę przy Anny

1562

Filip Padniewski zostaje biskupem krakowskim

Jakub Uchański zostaje biskupem gnieźnieńskim

1563

Jan Zamoyski publikuje prace o senacie rzymskim , którą dedykuje Stanisławowi Myszkowskiemu

i zostaje rektorem w Padwie

1564

zakończyła się budowa Pałacu Czeczotki

Gabriel Słoński zostaje murarzem miejskim

umiera Jan Ocieski, wielki kanclerz koronny

1565

przyjeżdża do  Krakowa Jan Twardowski

Czeczotka pisze testament, który później wycofuje

Myszkowski zostaje wojewodą krakowskim

Gabriel Słoński wybudował wielką zbrojownię miejską koło bramy Floriańskiej

1567

kara śmierci dla Franciszka Wolskiego

Słoński rozpoczyna budowę domu biskupów przy Wiślnej u biskupa Filipa Padniewskiego

1568

wizytacja biskupa Filipa Padniewskiego

dekret Zygmunta Augusta nakazujący Akademii poszanowanie praw i zakaz noszenia broni

Słoński kończy budowę pałacu biskupiego przy ul. Franciszkańskiej

1569

poczta królewska przechodzi pod zarząd Montelupich

Gabriel Słoński  zostaje ławnikiem

1570

umiera Stanisław Myszkowski

Michał z Urzędowa zostaje  przyjęty do cechu

1572

w lipcu umiera król  Zygmunt August

Filip Padniewski zostaje pochowany w Katedrze Wawelskiej

1573

prawdopodobna data śmierci Jana Twardowskiego

Gabriel Słoński zostaje radcą miejskim

1574

koronacja Henryka Walezego przez biskupa Jakuba Uchańskiego

Rada miejska składa przysięgę wierności nowemu królowi

uroczysty  pochówek Zygmunta Augusta na Wawelu

1575

Erazm Czeczotka zostaje wybrany burmistrzem i w czasie bezkrólewia wzmacnia obronność Krakowa

1577

Jan Zamoyski żeni się z bratanicą Barbary Radziwiłłówny

ingres biskupa Piotra Myszkowskiego

1578

Stefan Batory oczyszcza Erazma Czeczotkę z wszystkich zarzutów

w Krakowie przebywa Faust Socyn

1580

Jan Zamoyski zostaje starostą krakowskim i zakłada Zamość

1583

ślub Zamoyskiego z Gryzeldą siostrą Stefana Batorego na Wawelu

1585

Stefan Batory nakazuje zwrócić Czeczotce 52 florenów i oddać 100 talarów, które otrzymał od rady miasta

król zakazuje obdarowywania z kasy miejskiej

1586

Czeczotka ponownie zostaje burmistrzem

umiera Stefan Batory

1587

w kwietniu umiera Erazm Czeczotka

1588

zawarto ugodę spadkową w rodzinie Czeczotki

umierają nagle Andrzej Tęczyński, wojewoda krakowski i jego żona Zofia

1589

bratankowie Czeczotki otrzymują tytuły szlacheckie

1592

umiera Jadwiga Tęczyńska, córka Andrzeja Tęczyńskiego i żona Stanisława Myszkowskiego

1608

Pałac Czeczotki kupuje Stanisław Branicki

 

Historia Pałacu Czeczotki sięga XVI wieku. Wówczas Erazm Czeczotka, rajca miejski postanawia połączyć dwa narożne budyni u zbiegu ulic Wiślnej i św. Anny. Zadanie to powierzył Gabrielowi Słońskiemu ( Słonince) uczniowi Antoniego z Fiesole. I tak w 1564 roku powstał jednopiętrowy okazały pałac. Pałac Czeczotki, z którego do dziś pozostała między innymi fasada części oficynowej był własnością wielu możnych.  W XVI wieku przechodził niemal z rąk do rąk, ale jakże znamienitych:

1607 – Stanisław Branicki, miecznik koronny

1620 – Jan Klemens Branicki, podkanclerz

1630 – księżna Teofilia Ostrogska

1636 – Piotr Szyszkowski, kasztelan wojnicki

1653  -Michał Stanisławski, wojewoda lwowski

1671 – Jan Oleśnicki, podkomorzy sandomierski

1681 – Andrzej Bronicki, wojski krakowski

1683 – Teresa  Myszkowska, żona margrabiego Stanisława Kazimierza

1686-  Jan z Dębian Dębiński

1688  – Krzysztof Straszewski

W kolejnych latach budynek należał do Franciszka Wężyka, rodów  magnackich Wodzickich, Łubieńskich, Mycielskich. Pałac wielokrotnie zmieniał swoich lokatorów i funkcję. W latach 1897-99  Ignacy Rayal przebudował go na dom towarowy. Na I piętrze urządzono kawiarnię „Secesję”, pierwszą w Krakowie, do której wstęp miały kobiety, a nawet całe rodziny. Kawiarnia stała się znanym miejscem spotkań socjalistów.

W 1932 roku przebudowy budynku dokonał Adolf Szyszko- Bohusz, który nadał mu formę istniejącą do dziś. Wprowadzane zmiany były podyktowane przeznaczeniem budynku dla wiedeńskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Feniks. Po jego upadku, w roku 1935, gmach przejęła Pocztowa Kasa Oszczędności.

W latach 1949–1990 budynek był użytkowany przez przedsiębiorstwo Państwowy Dom Towarowy i Domy Towarowe Centrum, później przez firmę handlową Galeria Centrum. W 2015 roku Pałac Czeczotki stał się własnością Galicji Realności Sp. z o.o.

WESOŁYCH ŚWIĄT
WIELKIEJ NOCY!